Odontalgia

Definisi

Nyeri gigi.

More in this category: « Odontectomy Occlusal Neurosis »